Σε ποιούς απευθύνεται;

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών απευθύνεται σε:

  • πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων
  • σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής
    1. εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας,
    2. στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων,
    3. άλλο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό, επιστημονικό ή διοικητικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.
Εκτύπωση
2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search