ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025 (ΕΝΤΟΣ ΜΑΪΟΥ 2024)

 

Δικαιολογητικά υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στο portal :
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#
τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1. Ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας. Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., εκτυπώνεται από τον υποψήφιο το αποδεικτικό email της Υποβολής Υποψηφιότητας (αποστέλλεται στο email του υποψηφίου αυτοματοποιημένα μετά την επιτυχή υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης) και υποβάλλεται υποχρεωτικά και σε έντυπη μορφή, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μέσο Όρο).
5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
6. Για τους/τις αλλοδαπούς/ες απαιτείται τεκμηρίωση γνώσης και της Ελληνικής Γλώσσας.
7. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
8. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και/ή Διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
9. Άλλους τίτλους σπουδών (εάν υπάρχουν).
10. Άλλους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (εάν υπάρχουν).
11. Συστατικές επιστολές (έως δύο) (εάν υπάρχουν).
12. Αντίγραφα πιστοποιητικών καλής γνώσης (επίπεδοΒ2) μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής) για τους ημεδαπούς (εάν υπάρχουν).
13. Πιστοποιητικά επάρκειας στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών γραφείου και διαδικτύου (εάν υπάρχουν).
14. Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τα προσόντα που δηλώνουν οι υποψήφιοι/ες κατά την υποβολή της ανωτέρω σχετικής Αίτησης - Βιογραφικό Σημείωμα (βεβαιώσεις - πιστοποιητικά, κτλ). Σε άλλη περίπτωση τα κατά δήλωση προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.
15. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που, σύμφωνα με τη γνώμη του/της υποψηφίου ή υποψηφίας, θα συνέβαλε στο να σχηματίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης πληρέστερη άποψη.

 

Σημείωση: Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε απλά αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014, περί κατάργησης υποχρέωσης επικυρωμένων αντιγράφων, με την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση σε φάκελο φέροντας σχετική αρίθμηση. 

2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search