Η γλώσσα του ΠΜΣ είναι η ελληνική. Απαραίτητη θεωρείται η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, κυρίως λόγω του ότι μεγάλο τμήμα της βιβλιογραφίας στην οποία θα χρειαστεί να ανατρέχουν οι φοιτητές είναι στα Αγγλικά.