Εκπαιδευτικό Δίκαιο- Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας της Εκπαίδευσης

Εκτύπωση

Λέξεις- κλειδιά για αναζήτηση στο διαδίκτυο:

Δομές τις εκπαίδευσης, νομιμότητα,  νομοθετήματα, σχολικοί θεσμοί, θεσμοί της ΕΕ

 

Στόχοι Μαθήματος/ Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:

 

 

Περιεχόμενο μαθήματος: 

1.       Βασικοί ορισμοί νομοθετημάτων και ιεράρχησή τους.

2.       Συνταγματικό και νομοθετικό  πλαίσιο στην οργάνωση και λειτουργία της σχολικής εκπαίδευσης

3.       Θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

4.       Οργανωτικές  δομές της σχολικής εκπαίδευσης

5.       Οι εκπαιδευτικοί ως δημόσιοι υπάλληλοι

6.       Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των σχολικών μονάδων

7.       Διοικητικό προσωπικό στην εκπαίδευση

8.       Διοικητικές πράξεις και δημόσια έγγραφα

9.       Τα δημόσια έγγραφα στο πλαίσιο της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού   της Δημόσιας Διοίκησης

10.   Οργάνωση και Θεσμοί της ΕΕ

11.   Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Προγράμματα για την εκπαίδευση

 

Περιγραφή μαθήματος

Κάθε εκπαιδευτικό σύστημα συμβαδίζει με τις εκάστοτε κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογικές ανάγκες μίας συγκεκριμένης πολιτείας η οποία με σαφώς προσδιορισμένες, μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης, νομοθετικές παρεμβάσεις διαμορφώνει και καθορίζει την εκπαιδευτική πολιτική της.

Επιπλέον, το γεγονός ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, κάθε εθνικό Δίκαιο ερμηνεύεται και εφαρμόζεται πλέον σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που δυσχεραίνει την προσπάθεια ορθής ερμηνείας και εφαρμογής του καθώς οι ευρωπαϊκές ή διεθνές επιταγές καθορίζουν και αυτές με τη σειρά τους την εθνική εκπαιδευτική πολιτική.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θεωρείται ιδιαίτερα δαιδαλώδης γεγονός που καθιστά την ερμηνεία του συχνά δυσλειτουργική από τους εκπαιδευτικούς που διατελούν σε θέσεις ευθύνης.

Το παρόν μάθημα αποσκοπεί στην παροχή σφαιρικών γνώσεων γύρω από το γενικότερο ελληνικό εκπαιδευτικό Δίκαιο και τους Θεσμούς που διέπουν τη σχολική εκπαίδευση καθώς και τους Θεσμούς και τις εκάστοτε πολιτικές που έχουν προταθεί από την ΕΕ για την εκπαίδευση. Αποβλέπει στη θωράκιση των μελλοντικών στελεχών της εκπαίδευσης προκειμένου να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τους κανόνες δικαίου και τις εκάστοτε νομοθετικές, νομολογιακές και κανονιστικές εκπαιδευτικές εξελίξεις ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη και αντικειμενικότερη επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται.

 

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης (2003). Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (β’ έκδ. συμπληρωμένη). Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο

Γέροντας Απ., Λύτρας Σ., Παυλόπουλος Πρ., Σιούτη Γλ., Φλογαΐτης Σ. (2004). Διοικητικό δίκαιο, Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας.

Γιαννάκος Ι. & Ζήση Α. (2008). Εκπαιδευτική Νομοθεσία. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Γιώτη-Παπαδάκη, Ο. Ευρωπαϊκή Πολιτική Ολοκλήρωση και Πολιτικές Αλληλεγγύης. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2004.

Γκόβαρης Χρ. & Ρουσσάκης Ι., Ευρωπαϊκή Ένωση – Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 2008.

Γράβαρης, Δ., Παπαδάκης Ν. (επιμ.), Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Πολιτική, Εκδόσεις Σαββάλας, 2005. 

Δαγτόγλου Π. (2004). Γενικό διοικητικό δίκαιο, 5η έκδοση, Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας.

Δρούλια Θ. & Πολίτης Φ. (2008). Δημόσια Διοίκηση και Στελέχη Εκπαίδευσης. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Για μια καλύτερη ζωή: η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Λουξεμβούργο: EUR-OP, 2009.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (ΕΠΕΠ). Λουξεμβούργο: EUR-OP, 2009.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. "Τι υπάρχει για μένα;": Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία. Λουξεμβούργο: EUR-OP, 2010.

Μαραβέγιας, Ν., Τσινισιζέλης Μ. (επιμ.), Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση – Οργάνωση και Πολιτικές, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα, 2007

Πούλης Π. (2014). Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεσμοί,  7η έκδοση, Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας.

Σταμέλος, Γ., Βασιλόπουλος, Α., Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2004.

Στεφάνου, Κ. Α. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, τόμος Α. Έκτη έκδοση. Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2002.

Σπηλιωτόπουλος Ε. (2002). Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, 11η έκδοση, Αθήνα :Αντ. Σάκκουλας.

Τάχος Α. (2003). Ελληνικό διοικητικό δίκαιο, 7η έκδοση, Αθήνα-Θεσ/κη: Αντ. Σάκκουλας